JŠ Progres akreditované centrum pre:

                       

       

Individuálne hodiny

Patria k najefektívnejšej a najintenzívnejšej forme štúdia forme štúdia. Tento typ výučby maximálne vychádza v ústrety individuálnym požiadavkám klienta, na základe ktorých JŠ Progres vypracuje individuálny študijný plán. Profesionálny prístup a výučba 1 alebo 2 poslucháčov flexibilným tempom prináša rýchle výsledky.

Zameranie výučby:
Obsah štúdia je koncipovaný v súlade s jazykovou úrovňou klienta, na základe ktorej je zaradený do jednotlivého znalostného stupňa od začiatočníka až po veľmi pokročilého. Zákazník si podľa svojich požiadaviek môže zvoliť štúdium všeobecného či odborného jazyka, so slovenským alebo zahraničným lektorom.

Organizácia výučby:
Orientácia na zákazníka umožňuje stanoviť flexibilný rozvrh a frekvenciu hodín podľa požiadaviek klienta. Výučba prebieha v priestoroch JŠ Progres alebo v priestoroch klienta, ak spĺňajú podmienky, v ktorých môžu byť individuálne hodiny organizované.

Platobné podmienky:
Možnosť platby mesačne na základe evidencie odučených hodín.

Cena za 1 vyučovaciu hodinu (45 minút):
14,00 € (slovenský lektor)
21,00 € (zahraničný lektor)

anglický jazyk pre deti

Detská jazyková škola

Naučiť sa dobre cudzí jazyk v inom cudzojazyčnom prostredí trvá niekoľko rokov. Preto je optimálne začať s jeho výučbou čo najskôr, keď dieťa ešte nevníma jazyk ako bariéru, ale ako jeden z možných spôsobov dorozumievania sa. Hlavnou vyučovacou metódou je učenie sa hrou, na základe čoho vyučovanie prebieha v spontánnych, ale aj simulovaných hraných situáciách.

anglický jazyk pre dospelých

Anglický jazyk pre mládež a dospelých

konverzačné kurzy
konverzačné kurzy
obchodná angličtina

- štúdium všeobecného jazyka
- rozvíjanie jazykových schopností
- polointenzívne v popoludňajších hodinách
- vyučujeme medzinárodnou metódou TEFL
- používame najmodernejšie učebnice
- od 3.ročníka so zahraničným lektorom
- kvalifikovaní, skúsení lektori
- profesionálny prístup