JŠ Progres akreditované centrum pre:

                       

       

Štandardné kurzy

Cieľová skupina:
Kurzy sú určené pre mládež a dospelých, pre úplných začiatočníkov aj pokročilých.

Charakteristika kurzov:

  • komplexne rozvíjajú všetky jazykové zručnosti (čítanie, písanie,počúvanie a rozprávanie)
  • prebiehajú polointenzívnou formou v popoludňajších hodinách
  • kombinovaná výučba so zahraničným lektormi
  • vyučujeme interaktívnymi komunikačnými metódami
  • výučba zabezpečuje systematický rast vedomostí a logickú náväznosť učiva
  • pravidelné monitorovanie prebraného učiva dáva študentom ako aj lektorom spätnú väzbu
  • používame najmodernejšie učebnice s množstvom doplnkových materiálov
  • kvalifikovaní, skúsení lektori a profesionálny prístup sú zárukou kvality výučby

Zaradenie do vedomostného stupňa:
Záujemcovia o štúdium sú zaraďovaní do príslušných vedomostných stupňov na základe výsledku vstupného testu. Štúdium je rozdelené do 7.vedomostných stupňov. Bezplatný vstupný test je povinný pre všetkých uchádzačov, nevzťahuje sa len na úplných začiatočníkov a držiteľov medzinárodných certifikátov.

Ročník Učebnica Úroveň Certifikačné skúšky
I. Základný stupeň – elementárna úroveň ovládanie jazyka
1. Headway Elementary 4th Edition A1  
2. Headway Pre- Intermediate 4th Edition A2 Key English Test
II. Stredný stupeň – samostatné ovládanie jazyka
3. Headway Intermediate 4th Edition B1 Preliminary English Test
4. Ready for First (Units 1–6) B2  
5. Ready for First (Units 7–12) B2 First Certificate in English
Základná štátna jazyková skúška
III. Vyšší stupeň – kompetentné ovládanie jazyka
6. Ready for Advanced C1 Certificate in Advanced English
Všeobecná štátna jazyková skúška
7. New Proficiency Gold C2 Certificate in Proficiency of English

Ukončenie kurzov:
Celoročné kurzy sú ukončené záverečným postupovým testom a obdržaním certifikátu jazykovej školy o ukončení daného ročníka. Postup do vyššieho ročníka je možný len na základe úspešného absolvovania záverečného testu. Kurzy je možné ukončiť aj medzinárodnými certifikačnými alebo štátnymi jazykovými skúškami. Tieto skúšky sú dobrovoľné a nie sú podmienkou ďalšieho pokračovania v štúdiu v JŠ Progres.

Rozvrh výučby:
1.smena 15.40 – 17.10
2.smena 17.15 – 18.45

Frekvencia výučby:
2 x týždenne 2 vyučovacie hodiny (90min) 7 – 10 poslucháčov v skupine prezenčne alebo online

Cena:
179,00 € / 1. školský polrok (poplatok zahŕňa 65 vyučovacích hodín)
179,00 € / 2. školský polrok (poplatok zahŕňa 65 vyučovacích ho­dín)

Frekvencia výučby:
2 x týždenne 1 hodina (60min) 4 – 6 poslucháčov v skupine prezenčne alebo online

Cena:
169,00 € / 1. školský polrok (poplatok zahŕňa 32 vyučovacích hodín)
169,00 € / 2. školský polrok (poplatok zahŕňa 33 vyučovacích ho­dín)

anglický jazyk pre deti

Detská jazyková škola

Naučiť sa dobre cudzí jazyk v inom cudzojazyčnom prostredí trvá niekoľko rokov. Preto je optimálne začať s jeho výučbou čo najskôr, keď dieťa ešte nevníma jazyk ako bariéru, ale ako jeden z možných spôsobov dorozumievania sa. Hlavnou vyučovacou metódou je učenie sa hrou, na základe čoho vyučovanie prebieha v spontánnych, ale aj simulovaných hraných situáciách.

anglický jazyk pre dospelých

Anglický jazyk pre mládež a dospelých

konverzačné kurzy
konverzačné kurzy
obchodná angličtina

- štúdium všeobecného jazyka
- rozvíjanie jazykových schopností
- polointenzívne v popoludňajších hodinách
- vyučujeme medzinárodnou metódou TEFL
- používame najmodernejšie učebnice
- od 3.ročníka so zahraničným lektorom
- kvalifikovaní, skúsení lektori
- profesionálny prístup