JŠ Progres akreditované centrum pre:

                       

       

Konverzačné kurzy

Cieľová skupina:
Kurzy sú určené pre všetkých záujemcov, ktorí už majú zvládnuté základy všeobecného jazyka a chcú sa zamerať na rozvoj konverzácie. Konverzačné kurzy sú vedené rodeným anglicky hovoriacim lektorom.

Charakteristika kurzov:
Kurzy sú profesionálne vedené skúsenými rodenými anglickými lektormi. Témy sú vyberané predovšetkým zo spoločenského p rostredia (napr. cestovanie,stra­vovanie, kultúra,televízia, nakupovanie, móda, šport, hudba, zdravie, kariéra a iné aktuálne témy).

Konverzačné kurzy sú zamerané na rozvoj komunikačných zručností:

  • rozšírenie slovnej zásoby o hovorové výrazy ako aj idiomatické výrazy
  • zlepšenie výslovnosti, spontánnosti a plynulosti pri komunikácii
  • vytvoriť sebavedomie pri vyjadrovaní v cudzom jazyku
  • vedieť formulovať svoje myšlienky
  • schopnosť vyjadrovať a presadzovať svoje názory
  • zlepšiť porozumenie plynulej reči rodného hovoriaceho
  • viesť bežný rozhovor s rodným hovoriacim
  • vedieť reagovať na aktuálne témy zo života
  • dokázať sa zúčastniť na diskusii s ostatnými účastníkmi

Zaradenie do kurzu:
Záujemcovia o štúdium sú zaraďovaní do kurzu na základe výsledku vstupného testu. Bezplatný vstupný test je povinný pre všetkých uchádzačov, nevzťahuje sa len na čerstvých držiteľov medzinárodných certifikátov.

Ukončenie kurzov:
Celoročné konverzačné kurzy sú ukončené obdržaním certifikátu jazykovej školy.

Termíny výučby:
Pondelok 15.40 – 17.10 hod prvá smena
Utorok 17.15 – 18.45 hod druhá smena

Frekvencia výučby:
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny

Cena: 159,00 €
1.školský polrok zahŕňa 32 vyučovacích hodín so zahraničným lektorom

anglický jazyk pre deti

Detská jazyková škola

Naučiť sa dobre cudzí jazyk v inom cudzojazyčnom prostredí trvá niekoľko rokov. Preto je optimálne začať s jeho výučbou čo najskôr, keď dieťa ešte nevníma jazyk ako bariéru, ale ako jeden z možných spôsobov dorozumievania sa. Hlavnou vyučovacou metódou je učenie sa hrou, na základe čoho vyučovanie prebieha v spontánnych, ale aj simulovaných hraných situáciách.

anglický jazyk pre dospelých

Anglický jazyk pre mládež a dospelých

konverzačné kurzy
konverzačné kurzy
obchodná angličtina

- štúdium všeobecného jazyka
- rozvíjanie jazykových schopností
- polointenzívne v popoludňajších hodinách
- vyučujeme medzinárodnou metódou TEFL
- používame najmodernejšie učebnice
- od 3.ročníka so zahraničným lektorom
- kvalifikovaní, skúsení lektori
- profesionálny prístup