JŠ Progres akreditované centrum pre:

                       

       

Medzinárodné skúšky

Angličtina - Príprava na maturitu

Cieľom nového modelu maturitnej skúšky je zosúladenie požiadaviek na jazykové vedomosti a rečové zručnosti žiakov, zjednotenie kritérií hodnotenia jazykovej kompetencie žiakov a dosiahnutie objektivity maturitnej skúšky podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Nový typ maturitnej skúšky umožní absolventom študovať doma aj v zahraničí.

Cieľová skupina a požiadavky:
Kurz je určený pre študentov 4.ročnika SŠ. V ovládaní cudzieho jazyka na MS sa rozlišujú dve úrovne:

B 1. Základná úroveň – študent:

 1. rozumie informáciám o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, v škole, vo voľnom čase, atď.
 2. vie správne reagovať v situáciách, ktoré môžu nastať pri cestovaní v krajinách, kde sa hovorí anglickým jazykom.
 3. vie vytvoriť jednoduchý súvislý prejav na témy z každodenného života a z oblasti svojho záujmu
 4. dokáže popísať zážitky a udalosti, nádeje a túžby a stručne zdôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.

Skúška je kompatibilná s medzinárodne uznávanou skúškou – Preliminary English Test.

B 2. Vyššia úroveň – študent:

 1. rozumie hlavnej myšlienke a podstatným informáciám náročnejších textov s konkrétnou i abstraktnou tematikou, vrátane odbornej diskusie
 2. dokáže sa dorozumieť plynule a spontánne na témy z každodenného života a z oblasti svojho profesijného záujmu
 3. dokáže viesť bežný dialóg s tým, ktorého materinským jazykom je angličtina alebo nemčina
 4. vie zostaviť rozsiahlejší súvislý prejav na témy z každodenného života a z oblasti svojho profesijného záujmu, vysvetliť stanovisko k aktuálnym problémom a uviesť výhody a nevýhody rôznych alternatív

Skúška je kompatibilná s medzinárodne uznávanou skúškou – First Cambridge Certificate

Charakteristika novej koncepcie maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
Maturitná skúška v danom predmete pozostáva z 2 častí, internej a externej. Externá časť pozostáva z písomného testu. Interná časť sa skladá z ústnej skúšky.

Príprava na externú skúška pozostáva zo štyroch častí:

 1. Počúvanie s porozumením
 2. Používanie gramatiky
 3. Čítanie s porozumením
 4. Písanie na určenú tému (súkromný alebo kratší úradný list, úvahu, príbeh, opísať osobu, predmet alebo udalosť)

Príprava na internú skúšku zahŕňa:

 • pripravené učebné materiály , ktoré obsahujú 25 maturitných tém
 • slovnú zásobu typickú pre danú tému
 • otázky navádzajúce na rozprávanie o danej téme
 • písomný príklad odpovede na danú tému
 • osnovu maturitnej otázky
 • opis a porovnávanie obrázkov
 • úlohové hry a simulované situácie

Organizácia a priebeh výučby
Kurz V JŠ Progres je zameraný na precvičovanie všetkých štyroch jazykových zručností. Kurzy vedú kvalifikovaní a skúsení lektori, ktorí absolvovali metodické školenia a sú podrobne oboznámení s novou koncepciou maturitnej skúšky. K lepšiemu zvládnutiu maturitnej skúšky pomôže nácvik a oprava testov, určených pre tento typ skúšky.

Podmienky zaradenia do kurzu:
Na základe toho, ktorú úroveň maturitnej skúšky si študenti zvolili, budú zaradení na prípravu vyššej alebo nižšej úrovne. Ďalšou podmienkou je vypísanie záväznej prihlášky a úhrada školného za kurz.

Frekvencia výučby:
2×2 hodiny týždenne od 15.40 do 17.10 hod

Cena kurzu:
159,00 € (poplatok zahŕňa 65 vyučovacích ho­dín)

Cambridgeské skúšky

Získanie Cambridgeských certifikátov je pre študentov vstupenkou na prestížne medzinárodné univerzity ako aj svetový trh práce. Platnosť certifikátu je časovo neobmedzená a uznávaná na celý život.

Cieľová skupina:
Kurz je určený pre študentov všetkých typov stredných škôl.

Charaktreristika kurzu: Kurz poskytuje úplnú prípravu na vykonanie medzinárodnej skúšky komplexné rozvíjanie všetkých štyroch jazykových zručností zopakovanie gramatického učiva a rozšírenie slovnej zásoby zoznámenie sa so štruktúrou a požiadavkami skúšky systematická príprava na jednotlivé časti skúšky, osvojenie si jednotlivých zadaní nácvik testov písomnej skúšky, riešeni špecifických typov otázok nácvik posluchov , ústnej časti skúšky a efektívnej komunikácie písanie slohových útvarov, učiť sa vyhýbať bežným chybám posilnenie sebavedomia a istoty, ktorá vás zbaví stresu na skúške kurz prebieha v popoludňajších hodinách polointenzívnou formou Prečo si zvoliť cambridgeskú skúšku FCE ako medzinárodnú skúšku? Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca ( CEF) je na úrovni pre vyššie vyššie pokročilých B2 a je oficiálne uznávaná univerzitami, zamestnávateľmi z oblasti priemyslu, administratívy a služieb ako aj vládami na celom svete.

Naviac sú tieto skúšky uznávané viac ako 12 000 svetovými organizáciami. FCE je najrozšírenejšia a najžiadanejšia medzinárodná skúška z angličtiny. Získanie medzinárodného certifikátu ukazuje, že ste predurčení na úspech v reálnom svete a pripravení študovať, hovoriť, pracovať a žiť nezávisle v ktorejkoľvek anglicky hovoriacej krajine. FCE ponúka dostupnú cestu k iným, vyšším úrovniam skúšok, akými sú Certificate in Advanced English (CAE) a Certificate of Proficiency in English (CPE).

Skúška FCE sa skladá zo štyroch častí:

1.Reading and Use of English (čítanie a použitie angličtiny 1 hod 15 min) 2.Writing (písomný prejav 1 hod 20 min) 4.Listening (počúvanie 40 min) 5.Speaking (ústny prejav 14 min)

Popis skúšky FCE

Čítanie – úlohou študenta je porozumieť textom z umeleckej a odbornej literatúry, novín a časopisov a následne vyplniť úlohy k textu / vybrať správnu odpoveď k otázkam o texte, vybrať vetu a doplniť ju na správne miesto v texte, identifikovať, kde sa v texte nachádza požadovaná informácia/.

Písanie – úlohou študenta je vytvoriť dve písomné práce. Jedna písomná úloha je povinná a druhú úlohu si môžu vybrať z ponúkaných možností. V tejto časti študenti píšu napr. list, príbeh, článok alebo esej.

Používanie angličtiny – v tejto úlohe študenti demonštrujú svoju znalosť gramatiky a slovnej zásoby. Ich úlohou je napríklad doplniť správne slovo do textu, použiť správny tvar slov, pretransformovať vety pomocou rôznych gramatických štruktúr.

Počúvanie – úlohou študenta je porozumieť rôznym typom nahrávok, napríklad prejavom, spravodajským reláciám, správam, anekdotám a verejným oznámeniam.

Ústny prejav – študenti absolvujú túto časť skúšky spolu s iným kandidátom a ich úlohou je viesť dialóg so skúšajúcim, vedieť vyjadriť svoj názor, vyjadriť súhlas a nesúhlas, opísať a porovnať obrázky a ukázať schopnosť viesť a udržiavať komunikáciu

Pred registráciou na skúšku absolvujete prípravné písomné a posluchové testy v JŠ Progres.

Zahraničný lektor zhodnotí Váš ústny prejav a na základe Vašich výsledkov Vám dáme odporúčanie zaregistrovať sa na skúšku.

Naši absolventi majú 100% úspešnosť na cambridgeských skúškach.

IELTS

IELTS (International English Language Testing System) je najpopulárnejšia skúška z anglického jazyka, ktorá je celosvetovo uznávaná. IELTS Vám otvorí dvere pri každodennom živote, štúdiu ako aj práci kdekoľvek vo svete. Testovanie je navrhnuté na posúdenie jazykovej schopnosti ľudí, ktorí chcú študovať alebo pracovať tam, kde anglický jazyk je prostriedkom komunikácie. Skúška má výborné medzinárodné renomé a je uznávaná vyše 10 000 organi­záciami po celom svete vrátane vládnych, akademických a personálnych inštitúcii. ILETS je testom, ktorý je akceptovaný aj pre účely migrácie do všetkých krajín sveta, kde je potrebný test z anglického jazyka. IELTS je taktiež jeden zo schválených testov, ktorý je potrebný pri pobyte alebo vybavovaní víz do Veľkej Británie. Na výber sú k dispozícii dva moduly z IELTS skúšky: A. Academic Training – je pre uchádzačov o štúdium alebo prácu. B. General Training – je pre uchádzačov, ktorý sa chcú presťahovať do anglicky hovoriacej krajiny ako Austrália, Nový Zéland, Kanada, Spojené Kráľovstvo)

IELTS skúška sa skladá zo štyroch častí:

 1. počúvanie (listening) 30 minút
 2. čítanie s porozumením (reading) 60 minút
 3. konverzáci (speaking) 11–14 minút
 4. písanie (writing) 60 minút

TOEFL

TOEFL (Test of English as a Foreign Languge) je certifikát z antického jazyka v akademickom prostredí, ktorý je uznávaný vyše 9 000 vysokými školami po celom svete. Vlastník certifikátu sa môže pohybovať po celom svete a študovať na ktoromkoľvek mieste na svete, viesť vzdelávacie výskumy a fungovať v anglicky hovoriacom prostredí. TOEFL je hlavne: • medzinárodnou skúškou hodnotiacou praktické použitie anglického jazyka, • skúškou, kde každý uchádzač je ohodnotený bodmi na stupnici od 0–120 bodov (každý uchádzač uspeje na skúške), • skúška uznávaná po celom svete (západná Európa, USA, Kanada, Austrália a ďalších 130 krajín sveta), • skúška, ktorá je dostupná 3 až 4 krát v mesiaci s • skúškou, ktorá vyniká krátkou dobou v čakaní na výsledky. TOEFL skúška s skladá so štyroch častí:

 1. počúvanie (listening) 60–90 minút
 2. čítanie s porozumením (reading) 60–80 minút
 3. konverzáci (speaking) 20 minút
 4. písanie (writing) 50 minút

TOEFL skúška je hodnotená na stupnici od 0–120 bodov. Skúška trvá približne 4 hodiny v priebehu jedného dňa.

TOEIC

TOEIC (Test of English for Interantional Communaction) je test z anglického jazyka navrhnutý na zistenie úrovne jazyka pre ľudí pracujúcich na medzinárodnom pracovisku. TOEIC je certifikát, ktorý: • bol vytvorený na základe požiadaviek od firiem a zamestnávateľov, • má viac ako 7 miliónov uchádzačov ročne, • je uznávaný viac ako 14 000 firmami po celom svete, • sa sústredí na praktickú stránku jazyka, • je cennou prílohou k CV, • umožňuje obdržať výsledky už do 24 hodín od uplynutia skúšky.

TOEIC test meria znalosť anglického jazyka od začiatočníkov až po pokročilých (A1 – C1). Uchádzač môže získať od 10–990 bodov. Kto používa TOEIC • študenti a uchádzači o zamestnanie, • zamestnanci pre kariérny postup, • firmy a korporácie, • jazykové školy, • akademické inštitúcie a • vlády po celom svete. TOEIC má rôzne formy testov:

 1. The TOEIC Listening & Reading Test (TOEIC Počúvanie a Čítanie s porozumením)
 2. The TOEIC Speaking Test (TOEIC Hovorenie)
 3. The TOEIC Writing Test (TOEIC Písanie)

Cena kurzov prípravy na FCE, CAE, IELTS, TOEFL a TOEIC:
159 €/1.šk.polrok (poplatok zahŕňa 65 vyučovacích hodín)
159 €/1.šk.polrok (poplatok zahŕňa 65 vyučovacích ho­dín)

anglický jazyk pre deti

Detská jazyková škola

Naučiť sa dobre cudzí jazyk v inom cudzojazyčnom prostredí trvá niekoľko rokov. Preto je optimálne začať s jeho výučbou čo najskôr, keď dieťa ešte nevníma jazyk ako bariéru, ale ako jeden z možných spôsobov dorozumievania sa. Hlavnou vyučovacou metódou je učenie sa hrou, na základe čoho vyučovanie prebieha v spontánnych, ale aj simulovaných hraných situáciách.

anglický jazyk pre dospelých

Anglický jazyk pre mládež a dospelých

konverzačné kurzy
konverzačné kurzy
obchodná angličtina

- štúdium všeobecného jazyka
- rozvíjanie jazykových schopností
- polointenzívne v popoludňajších hodinách
- vyučujeme medzinárodnou metódou TEFL
- používame najmodernejšie učebnice
- od 3.ročníka so zahraničným lektorom
- kvalifikovaní, skúsení lektori
- profesionálny prístup