JŠ Progres akreditované centrum pre:

                       

       

Obchodná angličtina

Výhody štúdia obchodnej angličtiny:

  • Angličtina je jazykom globalizácie a v súčasnosti je dominantným jazykom v obchode a podnikaní.
  • Globálna ekonomika si vyžaduje kvalifikáciu, ktorá je uznávaná medzinárodne.
  • Z dôvodu rozšírenia pracovného trhu sa rozširujú možnosti pracovať v zahraničí.
  • Vedomosti z angličtiny otvárajú dvere k lepšej kariére a budúcnosti.

Cieľová skupina:
Kurzy sú určené záujemcom od veku 18 rokov, ktorí už zvládli všeobecný jazyk a ich vedomosti sú na úrovni „mierne pokročilí“, čo zodpovedá vedomostnému stupňu B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Ich cieľom je využívať obchodnú angličtinu v práci, pri štúdiu alebo získať medzinárodne uznávané certifikáty z obchodnej angličtiny.

Obsahové zameranie kurzov:

Kurzy sa zameriavajú na komplexný rozvoj jazykových zručností a tematicky sú zamerané na:

  • rozvoj obchodnej komunikácie (medzinárodná a vnútrofiremná komunikácia, obchodné rokovania, diskusie, prezentácie, mítingy, konferencie, profesionálne telefonovanie)
  • oboznámenie sa s odbornými výrazmi z bankového sektoru
  • rozšírenie odbornej terminológie z profesijného prostredia
  • písanie obchodnej korešpondencie a obchodné plánovanie
  • medzinárodné cestovanie a marketing
  • história a štruktúra firiem
Učebnica Skúška Stupeň CEF*
New Market Leader
Pre-Intermediate
  mierne pokročilí A2
New Market Leader
Intermediate
Business English Certificate
BEC Preliminary
stredne pokročilí B1
New Market Leader
Upper – Intermediate
Business English Certificate
BEC Vantage
vyššie pokročilí B2
New Market Leader
Advanced
Business English Certificate
BEC Higher
úplne pokročilí C1

*CEF – stupnica podľa Spoločného európskeho referenčného rámca

Ukončenie kurzov:
Kurzy sú ukončené záverečným testom. Úspešný absolvent získa certifikát JŠ Progres. Kurzy je možné ukončiť aj medzinárodnými certifikačnými skúškami z obchodnej angličtiny BEC Preliminary a BEC Vantage.

Cena kurzu:
149,00 € / 1.školský polrok (poplatok zahŕňa 60 vyučovacích ho­dín)

anglický jazyk pre deti

Detská jazyková škola

Naučiť sa dobre cudzí jazyk v inom cudzojazyčnom prostredí trvá niekoľko rokov. Preto je optimálne začať s jeho výučbou čo najskôr, keď dieťa ešte nevníma jazyk ako bariéru, ale ako jeden z možných spôsobov dorozumievania sa. Hlavnou vyučovacou metódou je učenie sa hrou, na základe čoho vyučovanie prebieha v spontánnych, ale aj simulovaných hraných situáciách.

anglický jazyk pre dospelých

Anglický jazyk pre mládež a dospelých

konverzačné kurzy
konverzačné kurzy
obchodná angličtina

- štúdium všeobecného jazyka
- rozvíjanie jazykových schopností
- polointenzívne v popoludňajších hodinách
- vyučujeme medzinárodnou metódou TEFL
- používame najmodernejšie učebnice
- od 3.ročníka so zahraničným lektorom
- kvalifikovaní, skúsení lektori
- profesionálny prístup